Tutkimuksella oivalluksia brändin ja verkkopalvelun muotoiluun

Kestävää yritystoimintaa Suomeen: uusyrityskeskus.fi

Suunnittelu
Redland

Tuotanto
Redland

Asiakas
Suomen Uusyrityskeskukset ry

Kilpailukategoria
Paras palvelumuotoilu

Katso verkkosivusto

Lähtökohdat

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n päätavoite on tukea suomalaista yrittäjyyttä ja auttaa asiakkaita perustamaan mahdollisimman kannattavia yrityksiä. Uusyrityskeskus uudisti liiketoimintastrategiaansa vuonna 2020 ja samalla haluttiin kirkastaa brändi-identiteettiä sekä parantaa asiakaskokemusta ja yleistä laatumielikuvaa kaikissa brändin kohtaamispisteissä.

Projektin keskeisimpiä tavoitteita oli selvittää palvelun kriittisimmät kipukohdat ja tärkeimmät asiakastarpeet, jotta asiakkaita pystyttäisiin palvelemaan paremmin. Tästä syystä määrittelyä haluttiin lähestyä juuri palvelumuotoilun keinoin.

Strategia

Asiakasymmärryksen lisäämiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi tarvittiin kattavasti käyttäjätietoa. Tätä varten käynnistettiin palvelumuotoiluprosessi, jonka vaiheet olivat: tutkimustyö, brändin uudelleenmuotoilu ja verkkosivun määrittely. Näihin perustuen suunniteltiin täysin uudistettu verkkopalvelu sekä uusittu versio yrityksen perustamisoppaasta.

Palvelumuotoilu aloitettiin kohderyhmähaastatteluilla ja avainsanatutkimuksella. Tutkimusvaihe eteni asiakasymmärrys- ja digityöpajoilla, joihin osallistettiin useita sidosryhmiä. Tietoperusta rakentui pala palalta ja jokainen vaihe perustui edelliseen.

Tärkeimpiä huomioita olivat:

  1. brändi-identiteetin piti puhutella uskottavasti kaikkia Uusyrityskeskuksen sidosryhmiä, paikallisia toimijoita ja tulevia yrittäjiä
  2. verkkopalvelun sisältö, rakenne ja hierarkia tulisi perustua keskeisimpiin asiakastarpeisiin ja mukautua joustavasti eri käyttäjäryhmille.

Luova idea

Haastatteluista, tutkimuksista ja työpajoista saadun tiedon perusteella oivalsimme, että kukaan kilpailijoista ei tuo esille inhimillistä näkökulmaa, henkilökohtaisuutta ja aitoja kohtaamisia. Loimme brändistrategian, jonka avulla tämä oivallus tuli ohjaamaan niin brändin uudelleenmuotoilua kuin verkkopalvelu-uudistuksen suunnittelua.

Työpajojen avulla oivalsimme myös millä kaikilla tavoilla Uusyrityskeskuksen tulisi näkyä ja auttaa asiakasta matkalla kohti yrittäjyyttä. Löysimme ja priorisoimme sidosryhmien kanssa tärkeimmät asiakaskokemusta parantavat asiat eri kohderyhmille verkkopalvelun sisällöistä ja toiminnallisuuksista.

Toteutus

Palvelumuotoiluprosessiin perustuen verkkopalvelulle tehtiin kolmiosainen kehityssuunnitelma. Ensimmäisen vaiheen tärkein tavoite oli uudistaa sivusto rakenteeltaan ja sisällöiltään vastaamaan tutkimusvaiheessa havaittuja käyttäjien tarpeita sekä avainsanatutkimusta. Uudistettu brändi tuotiin verkkosivustolle ja sivuston saavutettavuutta parannettiin.

Uuden yrityksen perustamisoppaan tieto jäsenneltiin paremmin ja sen sisällöt tuotiin osaksi verkkopalvelua. Näin oppaaseen saatiin mukaan kaivattua interaktiivisuutta.

Projektin lopputuloksessa ovat avainasemassa niin henkilökohtainen kuin myös digitaalinen vuorovaikutus, sen helppous ja ammattimaisuus. Ihminen on kaikessa keskiössä.

Tulokset

Verkkopalvelu on julkaistu 15.12.2020, joten tulokset ovat vielä alustavia. Analytiikan mukaan se näyttää tuottavan entistä parempia mittaustuloksia: välitön poistumisprosentti on parantunut 32%, keskimääräisesti sivuilla on ollut 29% enemmän kävijöitä ja yhden vierailun pituus on noussut 37% edellisvuoden vastaaviin tuloksiin verrattuna. Myös asiakaskontaktien määrä on kasvanut verkkopalvelun julkaisemisen jälkeen.

“Vaikka käsiteltävä kokonaisuus oli laaja, Redland pystyi ottamaan Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tiimin, alueellisten Uusyrityskeskusten yritysneuvojat sekä yritysten perustamista tukevan perustamisoppaan toteuttaneen Kumppania Oy:n saumattomasti mukaan palvelumuotoiluprosessiin. Prosessi oli ansiokas ja synnytti meille tärkeitä oivalluksia asiakkaiden tarpeista.”

Susanna Kallama
Toimitusjohtaja, Suomen Uusyrityskeskukset ry